susah ya suka sma orang itu, sampe sahabat-sahabat sendiri suka :-/